Čeština english ukrainian

Historie vzniku

Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci – 28. 2. 2010, JihlavaNa základě vzájemné dohody kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny byla mezi těmito regiony uzavřena smlouva o spolupráci, která byla slavnostně podepsána dne 28. 2. 2008.

Účelem podepsané smlouvy je rozvíjení vzájemných kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a krajem Vysočina formou jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech:

  • hospodářský rozvoj a růst
  • školství a odborné vzdělávání
  • vědecko-technická spolupráce
  • ochrana a správa životního prostředí a kulturního a přírodního dědictví
  • cestovní ruch, rozvoj venkova a měst
  • využívání strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů
  • kulturní, společenský a sportovní život
  • spolupráce mezi úřady a institucemi
  • zemědělství
  • péče o lidské zdroje


Stálá konference dobývá nejvyšší vrchol Ukrajiny Hoverlu (2061 m. n. m.)Orgánem zřízeným za účelem spolupráce je Stálá konference. Ta rozhoduje o konkrétních projektech spolupráce, které se budou v daném kalendářním roce realizovat. Informace o své činnosti a o realizovaných projektech pak předkládá Zastupitelstvu kraje Vysočina. Podrobnější informace na www.kr-vysocina.cz › Spolupráce se zahraničím.

Na společné schůzce zástupců obou partnerských regionů byl předjednán způsob podpory konkrétních projektů. Ze všech možných řešení jako nejvhodnější vzešlo financování dohodnutých akcí prostřednictvím dobročinného fondu. Nejvýznamnějších důvodem ke shodě o této formě řešení je skutečnost, že dobročinné organizace (mezi něž patří i dobročinný fond) jsou na Ukrajině osvobozené od placení daní.

V návaznosti na jednání mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, na smlouvu o spolupráci a v návaznosti na závěry jednání Stálé konference zaslal dobročinný fond ViZa dopis, ve kterém se představil, navrhl kraji Vysočina formu spolupráce a podpory v různých oblastech a požádal o poskytnutí prostředků na realizaci konkrétních projektů. Smyslem spolupráce kraje Vysočina a dobročinného fondu ViZa je zabezpečení realizace konkrétních projektů spolupráce mezi výše zmíněnými regiony.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 4/2008 dne 24. 6. 2008 rozhodlo uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa za účelem realizace projektů spolupráce v roce 2008.

Činnost dobročinného fondu ViZa je tedy ideologicky i finančně podporována ze strany obou partnerských krajů – Zakarpatské oblasti Ukrajiny i kraje Vysočina.Dobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika