Čeština english ukrainian

Spolupráce

Meziregionální spolupráce
Kraj Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny

Proč partnerství právě těchto regionů

 • Společná historie a společné historické vazby v několika státních útvarech (Velkomoravská říše, Kyjevská Rus, České království, Rakousko, Rakousko-Uhersko, první samostatná Československá republika).
 • Obchodní a politická spolupráce (již od 8 století n. l., prokázáno archeologickými nálezy).
 • Sounáležitost a blízkost slovanských národů.
 • Podobný charakter obou regionů co se týče charakteru krajiny a geologických podmínek, územního členění regionů, tradic v oblasti kultury a folklóru, náboženské a křesťanské tradice.
 • Jazyková blízkost obou regionů.
 • Podobná mentalita národů (na rozdíl od západních, severských či jižních států Evropy).

Historie vzniku spolupráce

 • 25. až 28. 7. 2007 se uskutečnila přípravná cesta krajské reprezentace (1 zástupce opozice, 1 zástupce koalice) do Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • 26. až 30. 8. 2007 navštívila delegace Kraje Vysočina Zakarpatskou oblast Ukrajiny (zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje a vedení krajského úřadu).
 • Dále probíhaly práce na návrhu smlouvy o spolupráci, které byly konzultovány se všemi politickými kluby zastupitelstva.
 • Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2007 dne 18. 12. 2007 schválilo Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a schválilo v rámci svého rozpočtu na rok 2008 částku 5 milionů Kč na realizaci konkrétních projektů spolupráce. V následujících letech 2009, 2010, 2011, 2013 a 2014 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na spolupráci rovněž 5 milionů Kč pro každý kalendářní rok.
 • Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony.
 • Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci, ve kterém by se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
 • Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Smlouva o spolupráci

Účelem podepsané smlouvy je rozvíjení vzájemných kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech:

 • hospodářský rozvoj a růst;
 • školství a odborné vzdělávání;
 • vědecko-technická spolupráce;
 • ochrana a správa životního prostředí a kulturního a přírodního dědictví;
 • cestovní ruch, rozvoj venkova a měst;
 • využívání strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů;
 • kulturní, společenský a sportovní život;
 • spolupráce mezi úřady a institucemi;
 • zemědělství;
 • péče o lidské zdroje.

Stálá konference

Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Zastoupeni jsou zde hejtman Kraje Vysočina, všechny politické kluby zastupitelstva kraje, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník pan Josef Nedvěd.

Stálá konference určuje hlavní směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Zasedá pod záštitou předsedy Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina. Ti jmenují její členy.

Koordinátorkou činnosti Stálé konference a koordinátorkou spolupráce s Ukrajinou je Kateřina Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail svobodova.k@kr-vysocina.cz.

Dobročinný fond ViZa

Název:                        Dobročinný fond ViZa (ViZa znamená zkratku obou regionů Vysočina-Zakarpatí)
Sídlo:                          Náměstí Národa 4, 88008, Ukrajinská republika
Identifikační kód:        35952787

Fond je ukrajinská právnická osoba založená a vyvíjející svoji činnost podle právního řádu Ukrajinské republiky.

Hlavním cílem činnosti fondu je praktické zajišťování regionální spolupráce Zakarpatské oblasti Ukrajiny a Kraje Vysočina České republiky.

Jde především o zajišťování finančních transferů, o právní, organizační a administrativní podporu při poskytování nezištné dobročinné pomoci formou jednorázové (systematické) finanční, hmotné (materiální) a jiné pomoci na základě smluv (kontraktů) o dobročinné činnosti, při poskytování pomoci bezprostředně osobní prací, službami, dále při přebírání výdajů spojených s realizací a s bezúplatnou plnou nebo částečnou správou objektů dobročinnosti na svůj účet a při jiných souvisejících opatřeních, které nejsou v rozporu se zákonodárstvím Ukrajiny.

Projekty v oblasti školství a mládeže

 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – kompletní výměna oken a dveří v celé budově školy, demontáže stávajícího topení (mimo kotelny), osazení nových radiátorů, instalace rozvodů v budově, osazení elektrokotlů, výměna a posílení elektropřívodu do budovy školy, dobudování sociálního zázemí, výměna střechy + nová fasáda. Na podzim 2017 zde pan hejtman předával dárky žákům prvních tříd.
 • Strymba, Rachivský okres – základní škola – kompletní výměna oken a dveří v celé budově školy, demontáže stávajícího topení (mimo kotelny), osazení nových radiátorů, instalace rozvodů v budově, osazení nových elektrokotlů, umístnění nové trafostanice, provedení nové elektropřípojky, vybudování sociálního zázemí pro školu (umývárny, toalety, kanalizace, čistírna odpadních vod).
 • Návštěva žáků a pedagogů ze základní školy Lazeščyna v Kraji Vysočina
 • Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola - předání vyřazeného, ale dosud funkčního notebooku folklórnímu souboru základní škole.
 • Účast dětí z Bohdanu (Zakarpatí, Rachivský okres) na táboře na Vysočině (Chotěboř) - tábor se uskutečnil v termínu 1. až 10. 7. 2010.
 • Darování 2 PC - darování 2 PC z majetku Kraje Vysočina do majetku Střediska pro volný čas dětí v obci Bohdan.
 • Šyroke, Vynogradivský okres – základní škola - výměna oken v objektu, oprava střechy.
 • Bohdan, Rachivský okres – zřízení střediska sociální ochrany dětí ze sociálně slabých rodin, místo pro volný čas dětí v obci Bohdan.
 • Lazeščyna, Rachivský okres - celková stavební rekonstrukce objektu (okna, dveře, vytápění, podlahy). Objekt bude poté sloužit jako „škola v přírodě“s celoročním provozem.
 • Stužycja, Velyko-Bereznjanský okres - celková rekonstrukce budovy za účelem zřízení mateřské školy.
 • Společné sportovní utkání - fotbalisté-žáci v září 2011 v Užhorodě.
 • Stužycja, Velko-Bereznjanský okres – základní škola – částečná rekonstrukce.
 • Činadijevo, Mukačevský okres - školské zařízení - rekonstrukce kuchyně, výměna oken.
 • Babiči, Mukačevský okres - školské zařízení - elektrické vytápění budovy.
 • Velká Kopanja, Vynohradivský okres - školské zařízení - stavební úpravy interiéru i exteriéru, tříletý projekt.
 • Volovec, Volovecký okres - školské zařízení - rekonstrukce střechy.
 • Něvycké, Užhorodský okres - školské zařízení - elektrické vytápění, komplexní oprava střechy.
 • Velký Byčkov, Rachivský okres - víceúčelové zařízení - stavební úpravy interiéru.
 • Dubové, Tjačivský okres - víceúčelové zařízení - stavební úpravy interiéru.
 • Vydání oficiální ukrajinsko-české učebnice - podpora výuky českého jazyka na Užhorodské univerzitě.
 • Užhorodská univerzita - nákup velkokapacitního kopírovacího zařízení, nákup tří dataprojektorů pro potřebu výuky studentů.
 • Chyža, Vyhohradivský okres – základní škola - nákup zařízení na podporu modernizace výuky.
 • Svaljava, Svaljavský okres – výměna oken na základní škole T. G. Masaryka, dvouletý projekt. Dále výměna topení v celé budově.
 • Skotarske, Volovecký okres – školské zařízení, kompletní rekonstrukce, oprava střechy a statické zajištění budovy, dvouletý projekt.
 • Rodnykova Huta, Svaljavský okres – základní škola + školka – kompletní rekonstrukce, dvouletý projekt.
 • Užhorodská univerzita, město Užhorod, Užhorodský okres – výměna oken na části univerzity (v několika fázích).
 • 3 projekty s Fakultou mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity – 1. Vybavení a otevření kabinetu česko-ukrajinského partnerství, 2. Přednášky v oblasti veřejné správy pro zástupce kraje/okresů/obcí v Zakarpatí, 3. Nákup tří dataprojektorů pro potřeby fakulty.
 • Žornava, Velkobereznjanský okres - školské zařízení, výměna střechy
 • Ilnicja, Iršavský okres – školské zařízení, výměna oken a dveří
 • Mukačevo, Mukačevský okres – školské zařízení, výměna oken a dveří
 • Vynohradiv, Vinohradivský okres – škola, výměna oken na celé budově školy
 • Novoselicja, Vinohradivský okres – školské zařízení, výměna oken na celé budově školky
 • Obec Novoselicja (Vynohradivský okres), školské zařízení - dokončení výměny oken a dveří + výměna vytápění a nahrazení kotle, dokončení projektu z roku 2013
 • Základní škola №3 v Užhorodě (nyní Masarykova škola)
  • oprava učebny, kde se oficiálně v osnovách výuky učí český jazyk, včetně nákupu nábytku a dalšího vybavení (interaktivní tabule, učebnice českého jazyka apod.), včetně rekonstrukce sociálního zařízení.
  • oprava střechy, fasády, přejmenování školy na "Masarykovu školu", pokračování projektu z roku 2013
  • pravidelný nákup učebnic pro výuku českého jazyka
  • první školní den zde v letech 2014 - 2016 zahajovala Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina
  • Pokračování projektu, výměna střechy, výměna oken na celém rozsáhlém komplexu školy, obnova fasády, nová korýtka, okapy, obnovení původního nápisu na fasádě z první ČSR.
 • Mateřská škola № 18 Mukačevo - výměna oken a dveří
 • Mateřská škola obce Záluží, okres Mukačevo - výměna oken a dveří
 • Mateřská škola obce Stanovo, okres Mukačevo - výměna střechy, oken, dveří
 • Základní škola obce Danylovo, okres Chust - výměna oken a dveří
 • Mateřská škola obce Dorobratovo, Iršavský okres - výměna oken a dveří
 • Mateřská škola №3 obce Velký Rakovec, Iršavský okres - komplexní rekonstrukce
 • Mateřská škola №1 obce Ilnicja, Iršavský okres - oprava fasády, pokračování projektu z roku 2013
 • Základní škola №8 ve Vynohradově - dokončení výměny oken a na zbytku objektu (areál školy je veliký), pokračování projektu z roku 2013
 • Mateřská škola obce Žornava, Velkobereznjanský okres - dokončeni projektu z roku 2013
 • Obce Vilchovce-Lazy, Tjačevský okres - rekonstrukce víceúčelové budovy (knihovna, muzeum, úřad, pošta, ambulance rodinné medicíny) s důrazem na větší prostory pro ambulanci a její zázemí
 • ZOŠ I-III. stupně Velyke Komjaty, Vynohradivský okres - výměna oken
 • Mateřská školka v obci Žornava, okres Velký Berezný - byla provedena komplexní rekonstrukce budovy mateřské školky, včetně terénních úprav okolí mateřské školky. Při slavnostním otevírání projektu v říjnu 2015 obdržela mateřská školka od Kraje Vysočina jako dárek hračky pro děti.
 • Mateřská školka č. 16, Mukačevo - byla realizována výměna všech oken na celé budově a venkovních dveří. Při slavnostním otevírání projektu v říjnu 2015 obdržela mateřská školka od Kraje Vysočina jako dárek hračky pro děti.
 • Mateřská školka v obci Vrchní Vodjané, okres Rachiv - v rámci projektu je plánována generální oprava celé mateřské školky. Projekt je dvouletý.
 • ZŠ v obci Novoselycja, okres Vinohradiv - byla realizována výměna všech oken na celé budově.
 • ZŠ v obci Chyža, okres Vinohradiv - byla realizována výměna všech oken na celé budově, včetně vchodových dveří.
 • ZŠ v obci Sasovo, okres Vinohradiv - byla realizována výměna všech oken na celé budově.
 • Mateřská školka v obci Brid, okres Iršava - byla realizována komplexní rekonstrukce budovy mateřské školky.
 • Mateřská školka v obci Vilchivka, okres Iršava - byla realizována výměna střechy budovy a kompletní výměna oken.
 • ZŠ v obci Osij, okres Iršava - byla realizována výměna všech oken na celé budově, včetně vchodových dveří.
 • Učebně-výchovný komplex Potičok, okres Chust - byla realizována komplexní rekonstrukce budovy.
 • ZŠ І. st. v obci Handerovycja, okres Mukačevo - byla realizována výměna střechy. Jedná se o velmi krásnou a zachovalou budovu je skoro z první ČSR.
 • ZŠ І.-ІІ. st. v obci Kalnyk, okres Mukačevo - byla realizována komplexní rekonstrukce budovy základní školy.
 • ZŠ v obci Kopynivci, okres Mukačevo - byla realizována komplexní rekonstrukce budovy základní školy.
 • ZŠ v obci Strabyčovo, okres Mukačevo - byla realizována komplexní rekonstrukce budovy základní školy.
 • Mateřská školka v obci Nižná Vorota, okres Volovec - cílem projektu byla částečná rekonstrukce budovy – byla provedena výměna topení a oken v celé budově.
 • ZŠ v obci Sojmy, okres Mižhirský - jedná se o dvouletý projekt – 2015 + 2016, jehož cílem je generální oprava budovy.
 • ZŠ č. 2 v obci Jasynja, okres Rachiv - byla realizována výměna všech oken na celé budově.
 • Mateřská školka v obci Ploske, okres Svaljava - byla realizována výměna všech oken na celé budově a výměna dveří.
 • ZŠ v obci Berezovo, okres Chust - dostavba jídelny v rozsáhlém komplexu budov.
 • Mateřská školka v obci Záluží, okres Mukačevo - Jedná se o dvouletý projekt. Cílem je generální oprava mateřské školky, včetně terénních úprav v okolí budovy.
 • Užhorodská univerzita - podpora výuky českého jazyka na Katedře bohemistiky - byl realizován nákup knih a vybavení pro podporu výuky českého jazyka, došlo k rekonstrukci a stavebním úpravám učebny a kabinetu pro výuku českého jazyka, hejtman Kraje Vysočina se osobně realizoval v pomoci a podpoře získání lektora pro výuku českého jazyka na Užhorodské univerzitě, nová lektorka českého jazyka paní Petra Zlámaná - svoji práci na Užhorodské univerzitě zahájila letošní podzim 2017, tedy pro akademický rok 2017/2018; jedná se o jediný lektorát českého jazyka na Ukrajině; probíhá spolupráce Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické Jihlava – výměnné stáže studentů + organizace česko-ukrajinského workshopu.
 • Základní škola Obec Onok, Vynohradivský okres - výměna oken a vchodových dveří (dvouletý projekt).
 • Základní škola obce Boronyavo, Chustský okres - výměna oken a vchodových dveří.
 • Základní škola obce Lysyčevo, Iršavský okres - výměna oken a zateplení fasády.
 • Vzdělávací komplex "Škola I-III N6", Mukačevo – kompletní rekonstrukce budovy + vybudování třídy a zázemí pro výuku českého jazyka v rámci budovy školy.
 • Základní škola obce Stavne, Velkobereznjanský okres - výměna oken a vchodových dveří (dvouletý projekt).
 • Základní škola obce Kryva, Chustský okres - výměna oken a vchodových dveří (dvouletý projekt).
 • Mateřská školka Verchne Vodjane, Rachivský okres - generální oprava celé budovy, včetně střechy a vytápění; s realizací projektu se začalo v roce 2015, pokračovala v roce 2016 a vzhledem k velikosti a rozsáhlosti objektu byly plánované práce na projektu dokončeny v roce 2017
 • Město Chust, Chustský okres – základní škola - jedná se o unikátní budovu postavenou za první ČSR, která je součástí výjimečného historického areálu „české čtvrti“ ve městě Chust; generální oprava budovy
 • Obec Velké Kamjaty, Vynohradivský okres – základní škola - výměna oken na budově školy
 • Město Mižhirje, Mižhirský okres – školské zařízení - výměna oken na budouvě
 • Pravidelná každoroční účast výchovných pedagogů a dětí z Kraje Vysočina na táboře v Zakarpatské oblasti Ukrajiny - konkrétní v obci Bohdan, Rachivský okres.
 • Návštěva českého tábora pro ukrajinské žáky, kteří se učí český jazyk –každoroční projekt, kdy se ukrajinské děti v doprovodu jejich učitelky českého jazyka účastní spolu s českými dětmi pobytu na letním táboře u Nové Říše
 • Dar Ústavu pro jazyk český - Ústav pro jazyk český zdarma věnoval odborné jazykové publikace na podporu výuky českého jazyka na Katedře bohemistiky Užhorodské státní univerzity.
 • Podpora již čtvrtého vydání knihy "Čeština pro Ukrajince".
 • Podpora výuky českého jazyka na základních školách - každoroční nákup učebnic českého jazyka do škol v Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk. V tuto chvíli se český jazyk vyučuje již na 5 základních školách v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, a to v rámci oficiálních školních osnov schválených Ministerstvem školství Ukrajiny. Celkem se jedná o cca 300 studentů českého jazyka. V dalších 6 školách probíhá výuka českého jazyka formou zájmového kroužku pro děti (řádově cca 200 dětí). Připravují se pro příští školní rok další zájemci z řad základních škol. Důležitý je fakt, že se jedná o zájem ze strany rodičů a dětí, nikoliv povinné nařízení ze strny školy.

Projekty v sociální oblasti

 • Tjačiv, Tjačivský okres – zařízení pro postižené děti – výroba a instalace oken a dveří (podíl na celkové rekonstrukci a dostavbě objektu).
 • Koncerty a vystoupení dětí z dětského domova pro postižené ve Vilšanech v Kraji Vysočina - v rámci týdne sociálních služeb a významné akce Srdce na dlani.
 • Pravidelné každoroční odborné stáže pro sociální pracovníky ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina.
 • Bohdan, Rachivský okres – dokončení rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin a pro sirotky.
 • Strymba, Rachivský okres – sociální zázemí (klubovna) pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin (podpora volného času a práce s dětmi) - obdobně zaměřený sociální projekt jako v obci Bohdan – viz výše
 • Účast handicapovaných dětí ze Zakarpatí na olympiádě handicapovaných v ČR.
 • Letní tábor pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin z Bohdanu na Vysočině.
 • Humanitární dar – 2 vyřazené PC pro centrum pomoci sirotků a sociálně slabým v Bohdanu (Rachivský okres).
 • Pořízení a darování repasovaného motorového invalidního vozíku.-   
 • Humanitární dar – 94 vyřazených (ale plně funkčních!) sociálních polohovatelných lůžek.
 • Humanitární dar – hračky, oblečení, lůžkoviny a další potřebné věci pro sociálně slabé a postižené v chudých horských oblastech.

 

Film „Mikola – tenkrát na Koločavě“ 

 

Film „Mikola – tenkrát na Koločavě“ byl natočen na motivy knihy Ivana Olbrachta „Nikola Šuhaj loupežník“. Jedná se o projekt mezinárodní – hrají v něm mentálně postižení z partnerských domovů z České republiky, Ukrajiny, Slovenska a Polska. Natáčení probíhalo zejména v Koločavě v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Ve filmu se mluví čtyřmi jazyky (česky, polsky, slovensky a ukrajinsky). To koresponduje s prolínáním národností v době tzv. První Československé republiky, kdy zakarpatská část Ukrajiny (Koločava) byly součástí tehdejšího Československa.

Tento film vznikl s cílem umožnit lidem s mentálním postižením prožít nevšední zážitky při nevšední práci a ve snaze ukázat společnosti, že s přiměřenou podporou dokáží lidé s mentálním postižením mnohé. Jejich postižení jim dává zvláštní herecké charisma. Patronem filmu a vypravěčem je známý český herec a bavič Miroslav Donutil. Ten dříve ztvárnil hlavní roli ve známém filmu – Balada pro Banditu.

Projekt má už za sebou řadu úspěšných premiér. V červnu 2011 byl promítán na festivalu Mental Power v Praze. Zde obdržel pět nominací a získal dvě hlavní ceny – cenu za vedlejší mužskou roli a cenu České televize.

 

Projekty v oblasti zdravotnICTVÍ

 

 • Ambulance v Mižhirském okrese - rekonstrukce sedmi ambulancí – výměna oken a dveří a související stavební úpravy.
 • Nove Davydkovo, Mukačevský okres - ambulance všeobecné rodinné medicíny - rekonstrukce rozvodů vody v budově, odpady, podlaha a související stavební práce.
 • Nemocnice Rachiv, Rachivský okres - dar Nemocnici Rachiv – vyřazené (ale plně funkční) postele a stolky z Nemocnice Pelhřimov na Vysočině.
 • Dotace Kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč partnerskému regionu - pomoc při epidemii, která zasáhla Ukrajinu - nákup léků a zdravotnických potřeb (jednorázové roušky).
 • Koločava, Mižhirský okres - výměna oken, dveří, stavební práce v místní nemocnici.
 • Lipovec, Chustský okres – ambulance všeobecné rodinné medicíny – kompletní rekonstrukce budovy a provedení prací k zajištění provozuschopnosti budovy (podlahy, okna, dveře, oprava střechy). Jedná se o dvouletý projekt.
 • Strymba, Rachivský okres – ambulance všeobecné rodinné medicíny – kompletní rekonstrukce, včetně vyřešení přívodu vody, kanalizace a další.
 • Kamjanica, Užhorodský okres – ambulance všeobecné rodinné medicíny – kompletní rekonstrukce, včetně vyřešení přívodu vody, kanalizace a další, jedná se o dvouletý projekt.
 • Stáže studentů medicíny ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina.
 • Předání gynekologického a stomatologického křesla - předání gynekologického a stomatologického křesla pro ambulanci ve Strymbě, Rachivský okres.
 • Obec Šyroký Luh, Tjačevský okres - ambulance, generální oprava.
 • Obec Ždenijevo, Volovecký okres - ambulance, generální oprava.
 • Obce Stužycje, Velkobereznjanský okres - ambulance, generální oprava.
 • Dar v podobě invalidního vozíku pro nemocnice v Mižhirje.
 • Dar v podobě vyřazených lůžek (ale plně funkčních!) do Nemocnice v Rachivu.
 • Obce Šyroký Luh, Tjačivský okres – ambulance - generální oprava celé budovy; vzhledem k rozsáhlosti objektu byl projekt plánovaný jako dvouletý – práce byly zahájeny v roce 2016, dokončeny v letošním roce 2017
 • Obec Bilasovice, Volovecký okres – ambulance - výměna střechy a oken na budově

Projekty v oblasti turistiky a cestovního ruchu

 • Tureurocentr Zakarpattya – prezentace Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu v Užhorodě. Prezentaci kraje zajišťují české krajanské spolky.
 • Karpatská biosférická rezervace - turistické eko-info centrum na Středu Evropy.
 • Karpatská biosférická rezervace - turistické odpočívadlo Peremyčka pod Hoverlou - opravy dřevěných konstrukcí zařízení včetně nátěru, oprava a doplnění turistického značení stezky.
 • Pořízení turistické mapy – kartografické zpracování značených turistických tras v Užanském národním parku – měřítko 1:50 000, formát 980x680 mm, mapa je vyvrcholením celého projektu značení v Užanském národním parku, vydána byla ve třech jazycích - česky, ukrajinsky a polsky, a to v nákladu 2 000 ks.
 • RegionTour Brno, Česká republika - prezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny na největších veletrhu cestovního ruchu v České republice.
 • Přírodovědná konference věnovaná 80. výročí založení Užanského národního parku profesorem Aloisem Zlatníkem
  • mezinárodní vědecká konference s názvem „Úloha horských národních parků v zachování přírodního, historického, etnického a kulturního dědictví“
  • konference byla věnovaná výročí založení národního parku českým profesorem Aloisem Zlatníkem
 • Vydání pohlednic na téma československých stop na poli architektury v dobách první československé republiky.
 • Fam trip - v termínu 19. – 22. 9. 2017 se uskutečnil projekt fam trip do Zakarpatí – pro naše cestovní kanceláře, zúčastnilo se 6 cestovních kanceláří.

Expozice o Kraji Vysočina v Mukačevu 

V mukačevském hradu „Palanok“, který je nejnavštěvovanější památkou Zakarpatské oblasti Ukrajiny (80 až 100 tisíc návštěvníků za rok), byla zřízena trvalá expozice o Kraji Vysočina. Ta prezentuje krásy a jiné hodnoty Kraje Vysočina, jeho silné stránky a důvody, proč je dobré Kraj Vysočina navštívit. Informuje také o partnerské spolupráci obou regionů.

Expozice je členěna do několika částí: základní informace o Kraji Vysočina, informace o spolupráci a společných projektech se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, informace o dobročinném fondu ViZa, informace o kulturních památkách v Kraji Vysočina (vyzdviženy jsou památky UNESCO), představení Kraje Vysočina v oblasti průmyslu, zemědělství, cestovního ruchu.

Výstava je ve 3 jazykových mutacích – ukrajinštině, češtině a angličtině.

Projekty v oblasti kultury 

 • Návštěva folklórního souboru z Koločavy v Kraji Vysočina – účast na folklórním festivalu Sedmikvítek v Přibyslavi.
 • Uspořádání výstavy o Gustavu Mahlerovi ve Lvově
 • Silce, Iršavský okres – oprava střechy na víceúčelovém kulturním zařízení
 • Volosjanka, Velkobereznjanský okres – oprava střechy na víceúčelovém kulturním zařízení.
 • Obec Rodnykova Huta, Svaljavský okres – víceúčelová budova - výměna střechy na budově, výměna oken, fasáda
 • Dny ukrajinské kultury – významná propagace ukrajinské kultury a lidových tradic v Kraji Vysočina – při této příležitosti se uskutečnila dvě velká folklórní vystoupení v Divadle v Pelhřimově v Horáckém divadle Jihlava, dále pak výstava v sídla Kraje Vysočina, ochutnávka tradičních ukrajinských jídel, a cestovatelská přednáška. Pro rok 2014 se připravuje obdobná akce.
 • Výtvarná soutěž pro děti ze Zakarpatí
  • téma „Můj rodný kraj“
  • o účast v soutěži byl ze strany zakarpatských škol a dětí velký zájem
  • obrázky jsou vystaveny v PAUDINu v Užhorodě (=středisko volného času a zájmových kroužků)
  • v roce 2016 budou obrázky vystaveny v sídle Kraje Vysočina (budova B)
 • Den s Krajem Vysočina
  • Na významné akci 12. 9. 2015, která se uskutečnila k 15. výročí vzniků krajů, vystoupili účinkující ze Zakarpatí pod vedením národní umělkyně Natálie Petij Potapčuk. V areálu akce byl po celou dobu konání stánek s regionálními a propagačními produkty Zakarpatí. V rámci této významné akce navštívila Kraj Vysočina také politická delegace ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • 7. ročník Festivalu mládežnických dechových hudeb v Kalištích u Humpolce - organizátoři (občanské sdružení Mahler) přizvali také hosty z našeho partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny – a to konkrétně soubor mládežnické dechovky z Činadijeva

Hospodářský sektor

 • Účast zástupců Kraje Vysočina na mezinárodním obchodním fóru Bereg-Karpaty v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Ten byl věnovaný zejména prezentaci investičních příležitostí, financování rozvojových záměrů, investičního prostředí na Ukrajině a možností přeshraniční spolupráce, projekt byl podpořen z přeshraničního operačního programu ENPI za přispění Evropské unie.
 • Navázání spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 • Uspořádání čtyř podnikatelských misí (Užhorod 2009, Lvov 2010, Užhorod 2014, Mukačevo 2016).
 • Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 • Úspěšné proniknutí některých našich podnikatelů na ukrajinský trh.
 • Dne 29. 9. 2017 byla podepsána oficiální smlouva mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina nabídla studentům vybraných oborů Užhorodské univerzity uhrazení odborných stáží ve firmách v Kraji Vysočina.

Spolupráce mezi organizacemi

 • Užhorodská univerzita a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.
 • Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.
 • Spolupráce mezi dětskými domovy.
 • Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů, včetně nákupu věcných darů pro zakarpatské kolegy – zásahové obleky a vybavení, vodní plovoucí čerpadla atd.
 • Výměna zkušeností mezi zástupci policejních sborů obou regionů, včetně účasti zástupců Kraje Vysočina na Mezinárodním kynologickém šampionátu, který proběhl v termínu 26. – 29. 9. 2017 v Užhorodě – vysočinští kynologové se umístili na prvním místě.
 • Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou. Připravuje se spolupráce Uměleckoprůmyslové akademie s Užhorodskou univerzitou – obor umělecké sklo.
 • Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

Spolupráce mezi městy

 • Uzavřené a fungující partnerství: krajská města Jihlava + Užhorod – smlouva o spolupráci byla podepsána na podzim roku 2010.
 • Uzavřené a fungující partnerství dalších významných měst obou regionů -  Mukačevo + Pelhřimov (smlouva byla podepsána v březnu 2012).
 • V říjnu 2017 při návštěvě Kraje Vysočina byla podepsána partnerská smlouvy mezi městy Třebíč-Rachiv, a mezi městy Žďár nad Sázavou-Chust
 • Město Třebíč v rámci navázané spolupráce schválilo finanční dar pro město Rachiv, který bude určen na nákup vybavení do mateřské školky v Rachivu. Dále finančně podpoří převoz vyřazených polohovatelných lůžek z příspěvkových organizací Kraje Vysočina do Nemocnice v Rachivu.
 • Zahájila se jednání o možnosti realizace partnerství měst Chotěboř-Tjačiv a Nové Město na Moravě-Mižhirje.
 • Navazování partnerství mezi obcemi probíhá také aktivně na úrovni Pardubického kraje a Zakarpatí.

Další projekty a formy spolupráce

 • Letní žurnalistická škola – pravidelná každoroční účast ukrajinských studentů na odborných a praktických seminářích zaměřených na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.
 • Válečné hroby - podpora obnovy válečných hrobů a památníků padlých (spolu s Ministerstvem obrany ČR a Československou obcí legionářskou).
 • Úsměv ukrajinským dětem – benefiční koncert, který zorganizovaly děti z dětského domova v Jemnici na podporu dětem z dětského domova v Mukačevu.
 • Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, Velvyslanectvím ČR v Kyjevě, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově.
 • Spolupráce s ostatními kraji - ve spolupráci s Krajem Vysočina realizovaly v Zakarpatí svoje investiční projekty také Pardubický kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj.
 • Návštěva ministra zahraničních věcí v Užhorodě
  • Ve dnech 29. a 30. 10. 2014 navštívil náš partnerský region ministr zahraničních věcí České republiky pan Lubomír Zaorálek. V rámci své návštěvy pan ministr otevřel nový honorární konzulát České republiky v ukrajinském Užhorodu. Novým honorárním konzulem ČR v Užhorodě je pan Otto Kovčar.
  • Dále se zúčastnil recepce ke státnímu svátku ČR a setkal se s krajany ze Zakarpatí.
  • Pan ministr reflektoval návrhy Kraje Vysočina a do svého programu zařadil také návštěvu Masarykovy školy v Užhorodě, kde mu děti předvedly znalost českého jazyka, a také si pan ministr prohlédl rekonstruovaný park T. G. Masaryka, kde položil věnce k bustě pana prezidenta.
 • Humanitární dar - ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava proběhlo poskytnutí humanitárního daru Zakarpatské oblasti Ukrajiny – vyřazené ale plně funkční školní lavice, židle, vybavení do škol a mateřských školek. Nyní se intenzivně pracuje na poskytnutí stejného humanitárního daru od města Pelhřimov partnerskému městu Mukačevu.
 • Podzimní knižní veletrh
  • Každoroční účast studentů a pedagogů z katedry bohemistiky Užhorodské univerzity významné akci „Podzimní knižní veletrh“ v Havlíčkově Brodě v Kraji Vysočina.
  • V rámci Podzimního knižního veletrhu byla uspořádána sbírka publikací na podporu výuky českého jazyka na Katedře bohemistiky Užhorodské státní univerzity. Vybrané knihy byly studentům a pedagogům bohemistiky předány přímo na Podzimním knižním veletrhu.
 • Užocký průsmyk - znovuosazení českého nápisu na mohyle, Užocký průsmyk. Tato aktivita byla realizována společně s Ministerstvem obrany České republiky a Československou obcí legionářskou.
 • Osazení informativní tabule - osazení informativní tabule na bustu T. G. Masaryka.
 • Humanitární dar - pomoc při organizaci humanitárního daru Pelhřimova partnerskému městu Mukačevo (školní lavice, židle, nábytek, hračky apod.). Byly vyřízeny všechny potřebné dokumenty k převozu, včetně povolení Ministerstva, samotný převoz byl realizován v závěru roku 2015.
 • Kniha „Historie Česka“ - byla vydána kniha „Historie Česka“ v ukrajinštině pro studenty katedry bohemistiky Užhorodské univerzity – 200 ks.
 • Systém dobrovolného záchranářství
  • Zapojení do projektu „Systém dobrovolného záchranářství“ podpořeného v rámci programu START Danube Region Project Fund. Cílem tohoto společného projektu je výměna zkušeností a předání dobré praxe za účelem zlepšení operační kapacity a práce záchranných jednotek v Zakarpatském regionu tak, aby byly schopny efektivně reagovat na krizové situace vyvolané přírodními i člověkem způsobenými katastrofami.
 • Biatlon – pravidelná účast delegace ze Zakarpatí na akci Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
 • Finanční dar na řešení kalamitní situace
  • Ve dnech 21. – 26. června 2016 byly na území Zakarpatí velké bouřky s abnormálním krupobitím, silným orkánem a povodněmi. Důsledkem toho bylo v oblasti poškozeno více než 7 tisíc obytných domů a 39 objektů státní sféry (ochrany zdraví, kultury, vzdělávacích organizací, vodního hospodářství) a narušena dodávka elektřiny obcím. V některých místech jsou z důvodů zvýšení hladiny vody potoků a malých říček poškozené místní komunikace. Negavitní důsledky působení živelní pohromy se odrazily na 54 obcích Rachivského, Vynohradivského, Iršavského, Mukačevského, Svaljavského, Ťačivského, Chustského, Užhorodského okresu a města Mukačevo.
  • Protože Zakarpatská oblastní rada nemá dostatek prostředků, aby mohla odstranit následky této katastrofy, požádala partnerský region Kraj Vysočina o projednání otázky pomoci postiženým obcím a obyvatelům Zakarpatí. Na základě této žádosti rada kraje na svém zasedání dne 12. 7. 2016 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč. Následně zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2016 rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 900 000 Kč dobročinnému fondu ViZa na odstranění následků výše popsané katastrofy.
 • Účast na hejtmana na mezivládní komisi v Kyjevě - hejtman Kraje Vysočina se na základě žádosti Vlády ČR zúčastnil pracovní cesty pana ministra průmyslu a obchodu Havlíčka do Kyjeva a zároveň zasedání mezivládní česko-ukrajinské komise. Došlo k otevření a vylepšení česko-ukrajinských vztahů, podepsání důležitého mezivládního dokumentu, kde je zároveň zakotvena podpora meziregionální spolupráce.
 • Cesta zastupitelů na Zakarpatí – v rámci 10 let spolupráce proběhlo několik pracovních cest členů Zastupitelstva Kraje Vysočina a zástupců partnerských měst a organizací do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Všichni zúčastnění měli možnost blíže poznat partnerský region a některé konkrétní realizované projekty.

Spolupráce s českými krajanskými spolky

 • Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského), pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.
 • Podpora ukrajinských krajanských spolků a komunity na Vysočině intenzivní komunikace, spolupráce při pořádání akcí (např. Dny ukrajinské kultury, návštěva velvyslance Ukrajiny a další), poskytování organizační pomoci a poradenství.

O spolupráci v médiích 

 • Prezentace spolupráce a jednotlivých projektů na webových stránkách obou partnerských regionů.
 • Prezentace spolupráce a jednotlivých projektů v regionálních televizích i tištěných médiích v Kraji Vysočina i v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • Snaha o co nejširší prezentaci spolupráce a jednotlivých projektů v ostatních krajích, před zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, před reprezentanty diplomatických zastoupení, na veletrzích cestovního ruchu apod.

Spolupráce do budoucna

 • Pokračování realizace investičních projektů – rekonstrukce škol, školských zařízení, zařízení v sociální a zdravotní oblasti apod.
 • Pokračování tzv. měkkých projektů – výměny zkušeností, výměny mládeže, folklórních souborů, společné výstavy, sportovní utkání apod.
 • Podpora podnikatelského sektoru a hospodářské spolupráce obou regionů.
 • Podpora spolupráce partnerských měst a partnerských organizací obou regionů.
 • Čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů – fondy Evropské unie, Visegrádské fondy, Norské fondy apod.
 • Zapojení dalších subjektů do spolupráce.

Přínosy spolupráce

 • Realizace investičních projektů a rekonstrukce objektů (podrobně viz jednotlivé kapitoly) pomohla výrazným způsobem zlepšit podmínky ve školách, sociálních a zdravotních zařízeních v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 • Realizace tzv. měkkých projektů (výměny mládeže, folklórních souborů a podobně) vedla k navázání přátelství, kontaktů, obohacení o nové zkušenosti, k lepšímu vzájemnému poznání obou regionů a jejich obyvatel.
 • Rozpomenutí se na základní lidské hodnoty a vlastnosti, rodinné vazby a sounáležitosti, které jsou potlačovány požadavky, trendy a komerčností moderní doby. 


Dobročinný fond ViZa, Náměstí Národa 4, 88008 Užhorod, Ukrajinská republika